Kogu riigis ühtlustuvad piirangud huviharidusele ja -tegevusele, noorsootööle ning täienduskoolitusele

Kogu riigis ühtlustuvad piirangud huviharidusele ja -tegevusele, noorsootööle ning täienduskoolitusele
31.01.2021

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele ühtlustatakse järgmisel nädalal huviharidusele ja -tegevusele, noorsootööle, sportimisele ja treenimisele, täienduskoolitusele ja -õppele seatud piirangud üle Eesti. Korraldus ja seletuskiri avaldatakse veebilehel kriis.ee.

Uued piirangud hakkavad Harjumaal ja Ida-Virumaal kehtima esmaspäevast, 1. veebruarist, teistes maakondades kolmapäevast, 3. veebruarist.

Huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, sport, täienduskoolitus ja -õpe

Huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, sport, täienduskoolitus ja -õpe Harjumaal ja Ida-Virumaal alates 01.02.2021, üle Eesti alates 03.02.2021.

Siseruumides

1) Kontaktne või kõrge viiruseleviku riskiga tegevus või treening (näiteks tantsimine, võitluskunstid, laulmine, puhkpill) on lubatud 2+2 põhimõttel.

2) Mittekontaktne või madala riskiga tegevus või treening (näiteks ujumine, maalimine, klaveriõpe, keraamikaring) on lubatud kuni 10-liikmelisele rühmale, kellele lisandub treener või juhendaja.

  • Tagatud peab olema, et ruumi täituvus ei oleks üle 50% ning ei puututa kokku teiste rühmadega.
  • Terviseamet avaldab oma kodulehel https://www.terviseamet.ee/et mittekontaktsete või madala riskiga tegevuste loetelu.

3) Lisaks võib rühmas olla kuni 11 inimest ka sellistel võistkondlikel aladel, kus esineb juhuslik kontakt ning mille riskiaste on mõnevõrra suurem kui kontaktivabadel spordialadel, kuid mitte samaväärne kontaktsete spordialadega. Näiteks puudutab see pallimänge, jäähokit.
Need alad loetakse madala riskiga alade hulka juhul, kui spordialaliit on koostanud riskide maandamise meetmed. Meetmed puudutavad näiteks treeningule eelnevaid ja järgnevaid tegevusi (ruumide ventileerimine, hajutamine, eri gruppide kokkupuudete vältimine jne). Vastavad meetmed peavad olema kooskõlas kultuuriministeeriumi juhistega ja kooskõlastatakse terviseametiga. Kui ilmneb, et riskide maandamine pole piisav või seda ei järgita, võidakse vastav spordiala liigitada terviseameti poolt kõrgema riskiga alade hulka.

Siseruumides läbiviidavate tegevuste puhul tuleb kanda maski ning tagada desinfitseerimisnõuete täitmine. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Välistingimustes

Välistingimustes on lubatud tegevus kuni 50 osalejaga, sealhulgas treener või juhendaja. Tagatud peab olema, et ei puututa kokku teiste rühmadega ning desinfitseerimisnõuete täitmine.

Piiranguid ei kohaldata riikliku õppekava järgsele tegevusele, spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele. Samuti ei kohaldu need riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning erivajadustega inimeste tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenusele.

Kontaktõpe on lubatud kõikjal Eestis

Vastavalt varasematele Vabariigi Valitsuse otsustele on kõikjal Eestis lubatud kontaktõpe nii üld-, kutse- kui kõrghariduses.

Kontaktõppe puhul tuleb järgida ettevaatusabinõusid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Soovitame võimalusel nii õpetajatel kui õppijatel kanda maske.

Vabariigi Valitsuse või Terviseameti korraldusega võib kehtestada täiendavaid regionaalseid piiranguid, mida tuleb jooksvalt järgida.

Õppekorralduslike otsuste tegemise pädevus on jätkuvalt koolil. Olukorras, kus kontaktõpe on valitsuse otsusega taastatud, peab ulatuslik distantsõppele minek olema põhjendatud ning seda ei saa teha kergekäeliselt. Tervise kaitseks distantsõppele minek peab põhinema Terviseameti antud kirjalikul hinnangul viiruse levikule.

Kui asjaolude tõttu toimub haridusasutuses distantsõpe, tuleb ka sel ajal tagada kontaktõppe võimalus õppijatele, kes vajavad hariduslikke tugiteenuseid; vajavad õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks; sooritavad praktilist õpet, eksameid, teste või osalevad olümpiaadil.

Ohutusmeetmete järgimine on jätkuvalt vajalik

Terviseameti piirkondlike osakondade andmetel levib COVID-19 viirus endiselt jõudsalt ka haridusasutustes. Seetõttu on oluline hoida nii õpilaste kui ka õpetajate jt koolitöötajate kontaktide ja omavahel kokku puutuvate inimeste hulk jätkuvalt väike. Haridusasutustes tekkinud viiruskollete põhjal juhime tähelepanu, et otseseid füüsilisi kontakte – näiteks kehalise kasvatuse, tööõpetuse, käsitöö tundides – tuleks vältida.
Endiselt soovitame kooliruumides kanda maski. Peame mõistlikuks seda, kui koolis lepitakse kokku maski kandmises. Kontaktõppe jätkamiseks on väga oluline, et kõik koolipere liikmed hoiaksid enda ja teiste tervist ning oleksid vastutustundlikud ja arvestavad kaasõpilaste ja koolitöötajate suhtes, järgides kõiki ohutusnõudeid ja ennetusmeetmeid.
Kui maskide kandmise osas tekivad erimeelsused, soovitame igale üksikjuhtumile otsida rahumeelselt ja osapoolte koostöös lahendus. Kui õpilane maski ei kanna, on oluline uurida, mis on selle põhjused, selgitada, miks maski kandmine nii oluline on ja vajadusel leida alternatiivseid ohutusabinõusid, kui maski kandmine ei ole konkreetse õpilase puhul näidustatud. Oluline on, et õpilased erimeelsuste ja infopuuduse tõttu õppetööst kõrvale ei jääks.

Kriisitoetus Harjumaa ja Ida-Virumaa erahuvihariduse ja -tegevuse pakkujatele

Alates 1. veebruarist on Harjumaa ja Ida-Virumaa erahuvihariduse ja -tegevuse pakkujatel võimalik taotleda toetust 18. jaanuarist kuni 31. jaanuarini kehtestatud piirangutest tulenevate mõjude leevendamiseks. Toetuse suurus on kuni 20 eurot osaleja kohta.
Täpsema info taotlemise võimaluste kohta leiab alates 1. veebruarist Haridus-ja Teadusministeeriumi kriisitoetuste veebilehel.

Lisainfo:

  • Avatud on kriisitoetuse taotlemine eraüldhariduse, -huvihariduse ja –huvitegevuse pakkujatele. Lähem info: www.hm.ee/kriisitoetus.
  • Hariduselu puudutavatele küsimustele vastavad Haridus- ja teadusministeeriumi infotelefonid 5690 0353 ja 5690 0340 ning e-post info@hm.ee.
  • Kõik varem saadetud soovitused ja juhendid leiate meie kodulehelt www.hm.ee/koroona.

htm_logo

 

 

Saue valla Laagri piirkonna huviringide toimumise reglement ja korraldus otsustatakse  01.veebruaril 2021

Huviringide toimumise täpse korralduse kohane info saadetakse peredele  vähemalt 2.veebruariks, läbi huviringide. Enne 02.veebruari ei alustatata lasteaias huvitegevustega tavapärases korras.
Lisainformatsiooni ja huviringide kontaktid on leitavad  kodulehe sektsioonis "Huviringid lasteaias 2020/21"