Infokiri: piirangud pärast 26. aprilli ja 3. maid, reisipiirangud, kriisitoetus

Infokiri: piirangud pärast 26. aprilli ja 3. maid, reisipiirangud, kriisitoetus
27.04.2021

Valitsus otsustas, et 3. maist saab kooli minna 1.—4. klass. 26. aprillist saab välitingimustes tegeleda huvitegevuse- ja haridusega, noorsootöö, täiendkoolituse- ja õppega. 3. maist võib neid tegevusi läbi viia ka siseruumides. 

Kirjast leiate ka infot põhikooli lõpueksamite korralduse, matemaatika riigieksami ettevalmistuskursuste, riigieksamite eelse koroonatestimise, reisipiirangute ja kriisitoetuste kohta. Kiri on leitav ka failina ministeeriumi veebilehel.

  • Vabariigi valitsuse korraldus ja seletuskiri (22.04)
  • Ülevaate kehtivatest piirangutest, haridusvaldkonna soovitused ja juhendid ning olulised kontaktid leiate www.hm.ee/koroona
     

Lasteaiad ja -hoiud
Lasteaeda ja -hoidu on endiselt soovitatav viia lapsi vaid vältimatu vajaduse korral. Lastele, kelle vanemal või hooldajal pole võimalik last koju jätta, tuleb võimaldada jätkuvalt lasteaias või -hoius käimine. Lasteaedade ja -hoidude tööd puudutavad soovitused vaadatakse üle järgmisel nädalal.

Üld-, kutse- ja kõrgharidus
Alates 3. maist lubatakse kõiki ohutusmeetmeid rakendades kontaktõppele 1.—4. klassi lapsed. Teistele klassidele ning kutse- ja kõrgkoolide õppijatele jätkub praegu distantsõpe. 

Uuendatud juhised võimalikult ohutuks töö korraldamiseks üldhariduskoolides saadab ministeerium uuel nädalal.

Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe võib jätkuda  kontaktõppena, arvestades õpilaste individuaalset õppimissuutlikkust ja neile tõhustatud või eritoe tagamise vajadust, mida kodustes oludes pakkuda ei suudeta. 

Kõiki ettevaatusabinõusid rakendades tohib haridusasutuses viibida ka õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid; õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks; sooritab praktilist õpet, eksameid või teste. Tegevusi läbi viies tuleb tagada hajutamine ja hügieeninõuete järgimine. Olümpiaadid tuleb korraldada distantsilt.

Koolides toimuva praktilise õppe korraldamisel tuleb hinnata, kas seda on võimalik edasi lükata. Kui edasilükkamine ei ole võimalik või õppeprotsessist lähtuvalt otstarbekas, siis tuleb tagada hajutamine ja kõigi ennetusmeetmete järgimine, et ei toimuks viiruse levikut. 

Piiranguid ei kohaldata õpilaste suhtes, kes on tõhustatud või eritoel, ja nendele kohandatud haridusasutustes või puudega isikute tegevustele.

Siseruumides peavad kandma maski nii õppijad kui asutuse personal. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik. 
 

Huvitegevus- ja haridus, noorsootöö, täiendkoolitus- ja õpe
Välitingimustes
Alates 26. aprillist on välitingimustes huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, täiendkoolitus ja -õpe lubatud, järgmistel tingimustel:

  • Rühmas on kuni 10 osalejat, nende seas juhendaja. 
  • Kui rühmi on rohkem kui üks, ei tohi nad omavahel kokku puutuda.

Siseruumides
Alates 3. maist tohib siseruumides huviharidus ja - tegevust, noorsootööd, täiendkoolitust ja -õpet läbi viia järgmistel tingimustel:

  • Järgida tuleb 2+2 reeglit: koos tohib tegevuses osaleda kuni kaks inimest ja teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. 
  • Rühmatreeningud ja muud rühmategevused ei ole lubatud.
  • Ruumi täituvus võib olla kuni 25%
  • Osalejad peavad kandma maske. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Nii sise- kui välistingimustes läbi viidavate tegevuste puhul ei kehti rühmapiirang kontaktõppesse lubatud sama klassi ja sama lasteaiarühma õpilastele ning koos liikuvatele perekondadele.

Samuti ei laiene piirang professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele ja kandidaatidele, meistri- ja esiliiga sportlastele, riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning puudega isikute tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.

Piirangud ei kehti kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise tunnistuse saamiseks vajalikule täienduskoolitusele ja sellega seotud eksamitele.
 

Põhikooli lõpueksamid
Juhime tähelepanu, et eksamite läbiviimisel tuleb järgida kehtivaid tervisekaitse- ja ohutusnõudeid. Kui ka põhikooli lõpueksamite ajal kehtib maski kandmise kohustus, tuleb koolil tagada, et eksamite korraldajad ja eksaminandid kannaksid maske. Eksaminandil on lubatud kasutada oma maski, kuid selle puudumisel peab talle maski tagama kool.
 
Täpsemad suunised põhikooli eksamikorralduse osas saadab Harno koolidele maikuus.