Harjumaa ja Ida-Virumaa: huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, täienduskoolitus ja -õpe

Harjumaa ja Ida-Virumaa: huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, täienduskoolitus ja -õpe
22.01.2021

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele on 25. jaanuarist kontaktõpe lubatud üld-, kutse- ja kõrghariduses kõikjal Eestis, kaasa arvatud Ida-Virumaal ja Harjumaal.

Kontaktõppe puhul tuleb järgida ettevaatusabinõusid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Soovitame võimalusel nii õpetajatel kui õppijatel kanda maske.

Huviharidusele ja -tegevusele, noorsootööle, täienduskoolitusele ja -õppele kehtivad jätkuvalt piirangud nii Ida-Virumaal ja Harjumaal kui üle Eesti.

  • Kõik haridusvaldkonna soovitused ja juhendid ning olulised kontaktid leiate www.hm.ee/koroona

Vabariigi Valitsuse või Terviseameti korraldusega võib kehtestada täiendavaid regionaalseid piiranguid, mida tuleb järgida.

Õppekorralduslike otsuste tegemise pädevus on jätkuvalt koolil. Olukorras, kus kontaktõpe on valitsuse otsusega taastatud, peab distantsõppele minek olema põhjendatud ning seda ei saa teha kergekäeliselt. Et saata näiteks kogu õppeasutus või suur osa õpilastest distantsõppele tervise ja turvalisuse kaitseks, peab olema vastav alus toodud kooli kodukorras. Kohalikul omavalitsusel ei ole pädevust distantsõppele minemise otsustamiseks.

Ei Haridus- ja Teadusministeerium ega haridusasutused ei ole tervisekaitse eksperdid, mistõttu juhime tähelepanu, et tervise kaitseks distantsõppele minek peab põhinema Terviseameti antud kirjalikul hinnangul viiruse levikule.

Ka distantsõppe ajal tuleb tagada kontaktõppe võimalus õppijatele, kes vajavad hariduslikke tugiteenuseid; vajavad õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks; sooritavad praktilist õpet, eksameid, teste või osalevad olümpiaadil.

 

Harjumaa ja Ida-Virumaa: huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, täienduskoolitus ja -õpe

Harjumaal ja Ida-Virumaal kehtivad jaanuari lõpuni piirangud vastavalt Vabariigi Valitsuse 15.01.2021 korraldusele.

  • Siseruumides on lubatud individuaaltegevus koos juhendaja või treeneriga.
    • Tagada tuleb, et ruumide täituvus ei oleks rohkem kui 25%.
    • Siseruumides läbiviidavate tegevuse puhul tuleb kanda maski ja järgida muid ettevaatusabinõusid. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
  • Välitingimustes on endiselt lubatud tegevus kuni 10-liikmelistele rühmadele ja juhendajale.
  • Nii sees kui väljas peab olema tagatud, et ei puututa kokku teiste osalejatega/rühmadega ning desinfitseerimisnõuete täitmine.

VALITSUSE KEHTESTATUD PIIRANGUTE TÕTTU EI TOIMU NÕLVAKU LASTEAIAS HUVITEGEVUSI JAANUARI LÕPUNI.