Saue valla tugispetsialistid ja nende tööülesanded 2022/23 õa

Saue valla tugispetsialistid ja nende tööülesanded 2022/23 õa

 

Psühholoog
Kristina Oras
kristina.oras@sauevald.ee
517 3004

Sotsiaalpedagoog
Kersti Valter kersti.valter@sauevald.ee
5907 8781

Eripedagoog
Hasel Juhanson
hasel.juhanson@sauevald.ee
5368 2214

Logopeed
Siiri Lohu siiri.lohu@nolvakulasteaed.ee
53859100

 

Hindab ja toetab lapse kognitiivset, sotsiaalset, emotsionaalset ja isiksuslikku arengut. Mõistab vastavate psüühiliste protsesside olemust ja seoseid ning oskab nende toimimist selgitada ja mõjutada. Hindab koolivalmiduse erinevaid aspekte (lisaks akadeemilistele- ja õpioskustele).

lapse sotsiaalse kompetentsuse suurendamine ja sotsiaalsete oskuste arendamine.

uurib ja arendab lapse tunnetustegevust (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu), õpioskusi, suulist ja kirjalikku kõne. Eripedagoog hindab lapse koolivalmidust.

hindab lapse kõne ja suhtlemisoskust. Samuti hääldust, grammatikat, siduskõne, kirjalikku kõne, kõne kasutamist (suhtlemist, tegevuste reguleerimist kõnega), mitteverbaalset suhtlust.

Millega tegeleb?

 • Lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine, nõustamine, konsulteerimine
 • Laste nõustamine individuaalselt ja grupis
 • Osalemine last ümbritsevas koostöövõrgustikus ja vajadusel lapse suunamine teiste spetsialistide juurde.
 • Lapsevanemate ja pedagoogide nõustamine, leides lapse psüühilist heaolu ja arengut, õppimist, käitumist ja suhteid mõjutavaid tegureid ning mõjutusvõimalusi.
 • Lastele ja noortele sotsiaalsete oskuste õpetamine
 •  Sotsiaalsete oskuste parendamine
 • Erinevate sotsiaalsete- ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning leevendamine;
 • Koostöö õpilaste, vanemate, kolleegide ja kõikide teiste huvipooltega.
 • Hindab lapse arengu taset
 • Toetab ja arendab õpioskusi
 • Arendab lapse tunnetustegevusi - taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu, keskendumine, töövõime
 • Arendab ja hindab sõnavara, hääldust, eneseväljendusoskust, grammatikat, kõne mõistmist, suhtlusoskust
 • Nõustab lapsevanemaid
 • Koolivalmiduse hindamine
 • Hindab lapse sõnavara, hääldust, eneseväljendusoskus, grammatikat, kõne mõistmist, suhtlusoskust
 • Hindab spetsiifilisi probleeme nagu nt kogeluse, häälehäire, neelamishäire raskusastet
 • Häälikanalüüsi oskuste õpetamine
 • Lapsevanemate nõustamine

Millal pöörduda?

 • Kui märkate lapse käitumises järsku muutust
 • Kui lapsel on raske oma emotsioonidega toime tulla (ärevused, hirmud, kurvameelsus, ärrituvus, jõuetus, koolitõrked, üksildumine, huvitegevustest loobumine jmt)
 • Kui lapsel on probleeme õppeasutuses või õppetegevustega seoses, pedagoogide või kaaslastega
 • Kui laps satub sageli konfliktidesse
 • Kui laps kiusab või on kiusatav
 • Kui laps ei tunne huvi õppimise vastu
 • Puudumised koolist
 • Kui laps keeldub lasteaeda/kooli minemast
 • Kui lapse käitumises on toimunud äkilised muutused
 • Lapsevanemate nõustamine kasvatuslikes küsimustes
 • Kui on kahtlus, et lapse areng pole eakohane
 • Kui lapsel on raskusi keskendumis- ja/või tähelepanuvõimega
 • Kui lapsel on raskusi eneseväljendusega
 • Kui laps vajab tuge õpioskuste arendamisega
 • Kui lapse kõne on võõrale segane
 • Kui lapse kõnes puuduvad häälikud
 • Kui lapsel on raskusi lugemise ja/või kirjutamisega