Õppeaasta eesmärgid

Lasteaia 2020/21 õppeaasta põhiteema on: Hoogsalt loodusega koos, avastan ja mänge loon!

ÕPPEAASTA ÜLDEESMÄRGID:

  • Laps julgeb küsida ja avaldada oma mõtteid ning uurib teda ümbritsevat keskkonda läbi mille toimub koos kasvamine ja avastamine – väärtustame projektõpet!
  • Laps kasutab looduses mängides loovalt erinevad vahendeid ja rakendab oma teadmisi uute seoste loomisel - väärtustame loovust!
  • Laps tunneb huvi teda ümbritseva looduse vastu, loob läbi avastamise seoseid ning tunneb rõõmu õues viibimisest– väärtustame õuesõpet!

 

ÕPPEAASTA PÕHIVÄÄRTUSED JA FOOKUS: 

LOOVUS – kaasame lapsed tegevuste planeerimisse, tekitame ja hoiame lapses huvi olla tegevuste protsessis osaline ja anname lastele aega iseseisvaks valiku-, mängu- ja tegutsemisvabaduseks. Nii loome avatud õpi- ja kasvukeskkonna, mis toetab laste omapärast ja fantaasiaküllast eneseväljendust ning eriliste annete ja oskuste avaldumist.

PROJEKTÕPE - lapse kasvamine iseseisvaks mõtlejaks ning loominguliseks isiksuseks, kes väärtustab avatud ühiskonda, kus igaühel on õigus oma  arvamusele. Eesmärgiks on, et laps mõistab paremini oma ümbrust. Projekt põhineb laste endi mõtlemisel, nende uuringutel ning laste varasematel teadmistel ning keskendub ühele kindlale teemale.  Lapse mõtted pole õiged ega valed, sest lähtuvad tema enda kogemusest. Projekti teemad on lapsele endale huvipakkuvad. Laste algsetel ettepanekutel põhinev kujundatakse õpetajatega koos kavaks või projektiks, mis on ühisvastutusega ettevõtmine.

 

ÕUESÕPE – ehk „õppimine tegevuse kaudu“. Õuesõpe tähendab, et lapse õpitulemuseni jõutakse läbi mõtestatud ja elamusliku tegevuse, millega peaks kaasnema ka sügavam arusaam õppimise vajalikkusest ja õpitava sisust. Lisaks kogemisele ja tegevusele võimaldab õuesõpe mitmekesiseid kokkupuuteid looduse, kultuuri ja ühiskonnaga. Seega on õuesõppe kesksete eesmärkide hulgas ka lastes hoolimise kujundamine meie loodus- ja kultuurikeskkonna vastu ja neis vastutustunde kasvatamine kõige elava eest. Õuesõppele on iseloomulikud viis tunnusjoont: - koht, mis aitab õppida; - õppimine erinevate meelte kaudu; - tegu ehk vahetu osalemine protsessis, samuti tegevuse käigus millegi valmistamine; - adumine ja modelleerimine ehk õpitu tagasi peegeldamine ja uute teadmiste sidumine