Õppe- ja kasvatustegevus

Nõlvaku Lasteaia õppe- ja kasvatustöö toimub Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava (https://www.riigiteataja.ee/akt/12970917 ), Nõlvaku Lasteaia õppekava ja rühma tegevuskava alusel.