LASTEAIA PÕHIVÄÄRTUSED

Nõlvaku Lasteaias tegeletakse väärtusarendusega igapäevaselt, mille väljundiks on ühissündmused, õppekäigud, õppe- ja kasvatustegevused ning suhtlus erinevate lasteaiaga seotud osapoolte vahel.

Lasteaia põhiväärtused on kirja pandud õppekavas, milleks on:

TERVIS– loome hooliva ja tasakaalustatud õpi- ja kasvukeskkonna, mis soodustab aktiivset liikumist õues, toetab laste füüsilist ja vaimset  heaolu, sotsiaalsete kompetentside arengut, emotsionaalset vastupidavust ning aitab eakohaselt kujundada väärtuslikke toitumis- ja tervisehoiakuid.

SÕBRALIK KOOSTÖÖ– kaasame lapsed ja nende pered ning erinevad huvigrupid sh. töötajad, hoolekogu, teised lasteaiad, KOV jt. avatud ja sõbraliku õhustikuga õpi- ja kasvukeskkonna loomisesse. Seeläbi toetame laste kasvamist õnnelikeks, empaatilisteks, viisakateks, enda ja teistega arvestavateks, julgeteks ja hoolivateks täiskasvanuteks. 

LOOVUS– kaasame lapsed tegevuste planeerimisse, tekitame ja hoiame lapses huvi olla tegevuste protsessis osaline ja anname lastele aega iseseisvaks valiku-, mängu- ja tegutsemisvabaduseks. Nii loome avatud õpi- ja kasvukeskkonna, mis toetab laste omapärast ja fantaasiaküllast eneseväljendust ning eriliste annete ja oskuste avaldumist.

KESKKONNAHOID– uurides koos lastega meid ümbritsevat looduskeskkonda, väärtustades õuesõpet ja jälgides säästva tarbimise tavasid, loome üheskoos õpi- ja kasvukeskkonna, mis toetab loodust hindavate,  elusloodusega empatiseerivate ja looduskaitset väärtustavate maailmakodanike kasvamist.

Lasteaia 2020/21 õppeaasta põhiväärtusteks on PROJEKÕPE, ÕUESÕPE JA LOOVUS.

LOOVUS – kaasame lapsed tegevuste planeerimisse, tekitame ja hoiame lapses huvi olla tegevuste protsessis osaline ja anname lastele aega iseseisvaks valiku-, mängu- ja tegutsemisvabaduseks. Nii loome avatud õpi- ja kasvukeskkonna, mis toetab laste omapärast ja fantaasiaküllast eneseväljendust ning eriliste annete ja oskuste avaldumist.

PROJEKTÕPE - lapse kasvamine iseseisvaks mõtlejaks ning loominguliseks isiksuseks, kes väärtustab avatud ühiskonda, kus igaühel on õigus oma  arvamusele. Eesmärgiks on, et laps mõistab paremini oma ümbrust. Projekt põhineb laste endi mõtlemisel, nende uuringutel ning laste varasematel teadmistel ning keskendub ühele kindlale teemale.  Lapse mõtted pole õiged ega valed, sest lähtuvad tema enda kogemusest. Projekti teemad on lapsele endale huvipakkuvad. Laste algsetel ettepanekutel põhinev kujundatakse õpetajatega koos kavaks või projektiks, mis on ühisvastutusega ettevõtmine.

 

ÕUESÕPE – ehk „õppimine tegevuse kaudu“. Õuesõpe tähendab, et lapse õpitulemuseni jõutakse läbi mõtestatud ja elamusliku tegevuse, millega peaks kaasnema ka sügavam arusaam õppimise vajalikkusest ja õpitava sisust. Lisaks kogemisele ja tegevusele võimaldab õuesõpe mitmekesiseid kokkupuuteid looduse, kultuuri ja ühiskonnaga. Seega on õuesõppe kesksete eesmärkide hulgas ka lastes hoolimise kujundamine meie loodus- ja kultuurikeskkonna vastu ja neis vastutustunde kasvatamine kõige elava eest. Õuesõppele on iseloomulikud viis tunnusjoont: - koht, mis aitab õppida; - õppimine erinevate meelte kaudu; - tegu ehk vahetu osalemine protsessis, samuti tegevuse käigus millegi valmistamine; - adumine ja modelleerimine ehk õpitu tagasi peegeldamine ja uute teadmiste sidumine