Lasteaia tasud

OSALUSTASU VABRIIGI VALITSUSE KEHTESTATUD ERIOLUKORRA ÜLEMINEKUPERIOODIL

  • Kui pere sissetulekud on eriolukorrast tulenevalt märkimisväärselt vähenevad, palume pöörduda valla sotsiaalosakonna poole https://sauevald.ee/sotsiaal-ja-tervishoid

  • Alates juunikuust tuleb taas kõigil nii munitsipaal- kui eralasteaias teenuse eest tavapärases korras tasuda ja seda sõltumata sellest, kas teenust kasutatakse või mitte.

  • 20.-30. maini ootavad lasteaedade juhid infot nendelt vanematelt, kellel on peale 15. märtsi siiski selgunud, et laps vajab kohta juulikuus. Info kogutakse ja seejärel otsustatakse Laagri piirkonna valverühmade täpne töökorraldus juulis.

TOITLUSTAMINE

Nõlvaku Lasteaia ruumides on ajutiselt peatatud toitlustusteenus.Alates 18.05.2020 avatakse Laagri Lasteaia Köök. Alates 18.05.2020 hakkab lasteaia toit tulema Laagri Lasteaia köögist.

Sellega seoses  palume lapsevanematel eritoitu vajajate laste dieedist teavitada Laagri lasteaia köögi kokk-juhatajat.

Lähtudes tekkinud olukorrast võib esineda menüüs muudatusi.

Vabandame võimaliku ebamugavuse eest ja palume mõistvat suhtumist.

Laagri Lasteaia kontakt:

Leili Neemre Daily söökla kokk – juhataja  

M +372 53070708 laagri.lasteaed@daily.ee

----------------------------------------------------------------------

KOHATASU TAVAOLUKORRAS

Saue Vallavolikogu määruses Saue valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord on kinnitatud vanema osalustasu määr:

Osalustasu soodustused Saue valla munitsipaallasteasutustes

Saue valla munitsipaallasteaias on vanemate osalustasu 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Töötasu alammäär on 2020. aastal 584 eurot ja 20% sellest on 116,8 eurot.

 

Juhul, kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on osalustasu maksmise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vald, laienevad lapsele soodustused.

 

Soodustused

  1. 50% lapsevanema tasutavast osalustasust kuus ehk 2020. aastal maksab vanem 58,4 eurot kuus.

  2. Kui perekonnas on kaks alaealist last, kes käivad valla lasteaias, on soodustus teise lapse eest 75% osalustasust kuus ehk 2020. aastal maksab vanem teise lapse eest 29,2 eurot kuus.

  3. Kui perekonnas on kolm või enam alaealist last, kellel on mõlemad vanemad ühised või kes kõik on Eesti rahvastikuregistris registreeritud samal aadressil Saue valla elanikena, on soodustuse suurus kõigi valla lasteaias käivate laste eest 100% osalustasust kuus ehk vanem on kohatasust vabastatud.

 

Punktides 1 ja 2 nimetatud soodustused laienevad automaatselt juhul, kui laps ja mõlemad vanemad või üksikvanem on kohatasu maksmise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmetel Saue valla elanikud.

 

Soodustuse saamiseks on vaja esitada vallavalitsusele avaldus alltoodud juhtudel.

  1. Kolme või enama alaealise lapsega pere puhul. Ka siis, kui kolme- või enamalapselisest perest läheb lasteaeda järgmine laps.

  2. Kärgpere puhul, kus kasvab kolm või enam alaealist last.

  3. 50% ja 75% suuruse soodustuse saamiseks juhul, kui rahvastikuregister ei kajasta perekonna tegelikku koosseisu – tegemist on tegelikult üksikvanema või kärgpere kahe lapsega, kes üheaegselt valla lasteaias käivad.

 

Soodustuse saamiseks esitatud avaldus kehtib tähtajatult. Vallavalitsus kontrollib andmeid kord aastas 1. jaanuari seisuga ja kui perekond ei vasta soodustuse saajale esitatavatele tingimustele, siis sellest kalendriaastast soodustust enam ei võimaldata.

 

Täiendavat infot saab haridusspetsialist Lily Roobilt, tel 5302 1854, e-post: lily.roop@sauevald.ee

Lapsevanema osalustasu arve väljastab Saue valla raamatupidaja lapsevanemale e-posti aadressile elektrooniliselt. Osalustasu panka maksmise tähtaeg on arvel märgitud kuupäev.
Arve lapsevanema osalustasu eest koostatakse jooksva kuu kohta. Osalustasu on fikseeritud summa, mis ei sõltu lapse kohalkäimise aktiivsusest.
Osalustasu võlgnevuse korral üle kahe kuu kaotab laps õiguse lasteaiakohale ning tema asemele võetakse järjekorra alusel uus laps.

 

Saue Vallavalitsuse arveldusarved:

EE021700017001821116    Luminor

 

EE097700771000592478   LHV

 

EE532200001120155821   Swedbank

 

EE781010220028782015   SEB 

 


 

 

 

Osalustasu arvestaja – raamatupidaja Saue Vallavalitsuses on
Elena Epner
elena.epner@sauevald.ee
telefon: 6510 210

 

TOIDUPÄEVA MAKSUMUS

Nõlvaku Lasteaeda toitlustab Baltic Restaurants Estonia As. Nende pakutava teenusega saate tutvuda SIIN!
Alates 1.Septembrist 2018.a on lasteaia toidupäeva maksumus 2.15 EUR. Nõlvaku Lasteaia hoolekogu on kinnitanud lapsevanema poolt kaetavaks toidupäeva maksumuseks 1,50. Hoolekogu koosoleku otsus nr 2, 25.09.2018 (Koolieelsete lasteasutuste seadus § 24, lg 3 p 5. 
)

Alates 1.septembrist 2020 on lasteaia toidupäeva maksumus 2,20 EUR. Nõlvaku Lasteaia hoolekogu on kinnitanud lapsevanema poolt kaetavaks toidupäeva maksumuseks 1,55. Hoolekogu koosoleku otsus nr 9, 25.05.2020

Saue Vallavolikogu poolt 01.01.2018 sätestatud määruse järgKoolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord ning päevamaksumuse kompenseerimise kord, kellele toidukulu päevamaksumus kompenseeritakse: 

 

Toidupäeva maksumuse arve esitatakse toitlustaja poolt iga kuu 3-ks kuupäevaks lapsevanema e-posti aadresiile. Arve tasumise tähtaeg on 7 päeva, st arve peab olema tasutud sama kuu 10-ks kuupäevaks.
Arve väljastatakse toitlustamisele järgneval kuul eelmisel kuul lasteaias kohaloldud päevade arvu eest.
Söögiraha võlgnevuse korral üle ühe kuu lõpetatakse lapse toitlustamine kuni võlgnevuse likvideerimiseni.
Toiduraha tasumine toimub arveldusarvele nr 10220208411229 SEB Pangas. Toiduraha maksekorraldusele märkida: Saaja: Baltic Restaurants Estonia AS. Selgitusse: lapse nimi ja rühm

Lapsevanem teavitab e- posti aadressil nolvaku@dailyspecial.ee toitlustajat lapse allergiast ja muudest ettekirjutistest toidu osas.

Lapse puuduma jäämisest ja lasteaeda naasmisest teavitab lapsevanem rühmaõpetajat.

05.06.2020