Lasteaeda vastuvõtmine

Lasteaiakoha taotlemine

Nõlvaku Lasteaed on Vatsla, Hüüru, Kiia, Püha, Alliku, Laagri, Koidu piirkonna perede teeninduspiirkonnaks. Küla / linn / asula, mis on lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht määrab ära mitme lasteaia teeninduspiirkonda konkreetne küla / alevik kuulub.

  1. Lapsele lasteaiakoha taotlemiseks esitab vanem taotluse registris taotluse. 
  2. Taotlusesse märgib vanem kuni kolm elukohajärgses teeninduspiirkonnas asuva lasteaia eelistust eelistuste järjekorras ning lasteaiakoha saamise soovitud aja (õppeaasta) alates sügisest peale lapse kolmeaastaseks saamist.

  3. Lasteaiakoha kasutamise õigus tekib alates 1. septembrist, kui laps saab hiljemalt vastava aasta 1. oktoobriks kolmeaastaseks.

  4. Vanem kinnitab taotluse esitamisel, et on käesoleva määrusega tutvunud ja nõustub selles toodud tingimustega lasteaiakoha taotlemisel

 

Lapse saab lasteaia järjekorda panna Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis Arno.
 
2018. aasta algusest on kõigil ühinenud Saue valla elanikel võimalik panna oma laps lasteaia järjekorda internetis.
Vallavalitsuse IT-partneri, OÜ Piksel poolt välja töötatud rakendus asub leheküljel https://piksel.ee/arno/saue/avaleht ning selle kasutajaks saab iga lapsevanem end ise internetis registreerida. Süsteemi saab siseneda nii ID-kaardi kui mobiil-ID abil.  Uues keskkonnas saab lapsevanem sisestada avalduse lapse lasteaiajärjekorda panemiseks, määrates ära kuni 3 eelistustust, millisesse lasteaeda kohta taotletakse. Pakutavate eelistuse arv sõltub sellest, millises külas/linnas/asulas on lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht ja mitme lasteaia teeninduspiirkonda küla/alevik kuulub. Hiljem saab sama keskkonna kaudu jälgida lapse järjekorras olemist, samuti saadetakse teade koha pakkumise kohta läbi ARNO.

 

Saue valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra kohta saate lugeda SIIT!

Saue valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste teeninduspiirkondade määramise kohta saab lugeda SIIT!