Koolivalmidus

 

Koolieelse lasteasutuse seadusest  (RT I, 14.03.2011, 6) lähtudes väljastab Nõlvaku Lasteaed lasteasutuse õppekava läbinule koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused ja välja on toodud nii lapse tugevused kui ka arendamist vajavad küljed. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

Lapse arengu sh koolivalmiduse analüüsimine ja hindamine on oluline lapse eripära mõistmiseks, erivajaduste väljaselgitamiseks, positiivse enesehinnangu ja arengu toetamiseks ning õppe- ja kasvatustegevuse kavandamiseks koolis koostöös lapsevanemaga. 

Nõlvaku Lasteaia koolivalmiduskaardi vormi näidis.