RIIGI TUGITEENUSTE KESKUS

Läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Sihtasutus Innove programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ tegevuse „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ taotlusvooru, mille eesmärk on toetada koolimeeskondade koostööd ja ühist õppimist, et aidata kaasa ühise õppimise kultuuri saamisele osaks haridusasutuste organisatsioonikultuurist, kaasava hariduse põhimõtete rakendumisele ja kohalike kogukondade teadlikkuse suurendamisele haridusvaldkonna suundumustest ja valikutest, on palju arendatud lasteaia meeskonna pedagoogilisi oskuseid.

Aitamaks kaasa Nõlvaku Lasteaia õpetajate teadmiste ja oskuste suurenemisele õuesõppe korraldamisel ja õuesõppekeskuse eesmärgipärasemaks kasutamiseks, viidi Innovega koostöös Hiiumaal läbi loomelaager "Nõlvaku Lasteaia keskkonnahoiuteemaline loomelaager õppeaasta 2017/18 planeerimiseks". Projekti toetati summas 2998.- EUR.

Loomelaageri korraldamisega loodi eeldusi, et õpetajad viivad senisest aktiivsemalt ja oskuslikumalt õppe- ja kasvatustegevuse rühmakeskkonnast õue ning planeerivad seda lähtuvalt olemasolevatest võimalustest, kasutades samas uusi teadmiseid.

 Loomelaagri teisel päeval valmisid meeskonnatöö tulemusel praktilised tööd (herbaariumid ja meisterdus looduslikest materjalidest), mida kasutatakse eksponaatidena Nõlvaku lasteaia sügisesel loodusnäitusel  „Inspireerivad meisterdused taaskasutatavast ja looduslikust materjalist“. Tegu on Saue valla lasteaedades ringi liikuva rändnäitusega.

2017 aasta detsembrikuus toimub Nõlvaku Lasteaia meeskonnakoolitus Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi rahastusel  "Parimad praktikad õues- ja projektiõppe rakendamisel eelkooliealiste laste õppe- ja kasvatustöös". Projekti toetati summas 2976.- EUR.
Projekti peamine sisuline tegevus on õppida parimatelt praktikutelt õues- ja projektiõppe metoodikate kohta neid meetodeid igapäevaselt rakendatavas keskkonnas. Koolituse kaudu saab meeskond konkreetseid võtteid ning ideid õues- ja projektiõppe läbi viimiseks Nõlvaku Lasteaia õuesõppekeskuses ja lasteaia lähiümbruses. Koolituse käigus külastab Nõlvaku Lasteaia meeskond Pirital asetsevat eralasteaeda Naba, õpib lasteaia praktikutelt ja MTÜ Hooling koolitajatelt. 

2018. aasta augustikuus toimus õpetajatel projekti "Muutunud tööfilosoofia ja lasteaiameeskonna (töö)õnnevalem" raames koolitus Rannaliiva külalistemajas. Innove rahastas projekti 2990.- euro ulatuses. Koolituse õpieesmärkideks oli: Osalejad on teadlikumad, kuidas muutunud, kiiresti arenevas ja katkestusterohkes töömaailmas luua endale õnnelikuks tegev töösuhe, nii et olla ise pühendunud ja teistele arenguvitamiiniks; Osalejad saavad ülevaate tulevikukompetentsidest ja võtmepädevustest, mis aitavad olla parem enese- ja ajajuht; Kuidas seada eesmärke, hoida fookust, vabaneda segajatest. Nad mõistavad, mis on tööõnnevalem ja kuidas seda saavutada jne.

2020.aastal toimus projekt Nõlvaku Lasteaia personali projektõppe alaste pädevuste tõstmiseks koostöös Tartu Ülikooliga "Projekti Projektõppe rakendamine Nõlvaku Lasteaias" (2014-2020.1.02.20-0973) mis toimus nii Nõlvaku Lasteaias kui ka koostöös Teelahkme Lasteaiaga. Innove raastas projekti 5419,60 euro kogumahus. Koolitusprojekti eesmärgiks oli suurendada Nõlvaku lasteaia meeskonna teadlikkust sellest kuidas lasteaias luua õpiruumi, mis muudab õppimise nähtavaks ning oskuslikult ja motiveeritult projektipõhise tööviisi erinevaid võimalusi õppe- ja kasvatustöös rakendada. Projekti tulemusena liiguvad või on liikunud kõik lasteaia rühmad projektipõhisele tööviisile õppe- ja kasvatustegevuses.

2022.aastal toimus projekt Nõlvaku Lasteaia personali vaimse tervise ja kriisinõustamise alaste pädevuste tõstmiseks koostöös Kriisinõustamise ja Eneseleidmise Keskusega Mahena "Vaimse esmaabi võtteid rakendava organisatsioonikultuuri kujundamine Nõlvaku Lasteaias". Riigi Tugiteenuste Keskus rahastas projekti 1 675,20 euro kogumahus. Koolitusprojekti eesmärgiks oli suurendada Nõlvaku lasteaia meeskonna teadlikkus sellest kuidas ära tunda kriisis inimest, kuidas läbi erinevate vaimse esmaabi võtete toetada iseennast, kolleege, lapsi ja lapsevanemaid ning oskab välja pakkuda sisendi lasteaia kriisiplaani täiustamiseks vaimse esmaabi andmise võtetega.