Lasteaiaga seotud dokumendid

  • Nõlvaku lasteaia põhimäärus - põhimäärus sätestab Nõlvaku Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse alused, laste ja vanemate õigused ja kohustused, hoolekogu ja direktori pädevuse, hoolekogu liikmete valimise korra ja volituste kestuse, personali õigused ja kohustused ning põhimääruse muutmise korra.
  • Nõlvaku Lasteaia arengukava 2020-2025 perioodiks - arengukava on dokument, milles on kirjas lasteaia missioon, visioon ning põhiväärtused ning mis annab ülevaate lasteaia hetkeolukorrast ning määrab kindlaks lasteaia arenduse põhisuunad ja –valdkonnad aastateks 2020-2025.
  • Nõlvaku Lasteaia kodukord  Nõlvaku Lasteaia kodukord on koostatud Nõlvaku Lasteaia ja lapse pere vahelise koostöö edendamiseks ning lapsevanemate informeerimiseks lasteaia töökorraldusest. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.