Lasteaiaga seotud dokumendid

  • Nõlvaku lasteaia põhimäärus - põhimäärus sätestab Nõlvaku Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse alused, laste ja vanemate õigused ja kohustused, hoolekogu ja direktori pädevuse, hoolekogu liikmete valimise korra ja volituste kestuse, personali õigused ja kohustused ning põhimääruse muutmise korra.
  • Nõlvaku Lasteaia arengukava 2020-2025 perioodiks - arengukava on dokument, milles on kirjas lasteaia missioon, visioon ning põhiväärtused ning mis annab ülevaate lasteaia hetkeolukorrast ning määrab kindlaks lasteaia arenduse põhisuunad ja –valdkonnad aastateks 2020-2025.
  • Nõlvaku Lasteaia kodukord  Nõlvaku Lasteaia kodukord on koostatud Nõlvaku Lasteaia ja lapse pere vahelise koostöö edendamiseks ning lapsevanemate informeerimiseks lasteaia töökorraldusest. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.
  • Dokumendiregister

 

Nõlvaku Lasteaed on registreeritud delikaatsete isikuandmete töötlejaks Andmekaitse Inspektsiooni registris, registridokumentidega saab tutvuda Andmekaitse Inspektsiooni veebilehel:  https://diatregister.just.ee/  – Avalikustatud registridokumendid.

Nõlvaku Lasteaia tegevus on avalik, mistõttu on teatud osa dokumentidest veebilehel avalikustatud või muul viisil igaühele kättesaadav. Oma tegevuse käigus kogub ja töötleb lasteaed ka isikuandmeid ja isikute eraelu puudutavat teavet, mida reguleerib alates 01.04.2020 Nõlvaku Lasteaia dokumentide liigutusskeemi põhine kord.