Hoolekogu

Hoolekogu on koolieelse lasteasutuse seaduse järgi alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.

 Hoolekogu:

1. kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;

2. annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;

3. teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;

4. osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;

5. otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;

6. otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

 

Nõlvaku Lasteaia hoolekogu koosseis 2018/19 õppeaastal

Rühm Esindaja 
Naerulinnud Merilyn Kongo
Õnneseened Meriliin Basmanov
Liblikad Olle-Marek Kaljuvee
Vikerkaar Jelena Kull
Allikalapsed Jaanika Kuutok
Karu-Sellid Marko Ründva
Õpetajate esindaja Eliko Tippi
Õppealajuhataja  Karolin Kabanen
Direktor Merle Perm
Saue vallavalitsuse esindaja Birgit Tammjõe-Tulp