Lasteaia 2018/19 õppeaasta põhiväärtuseks on LOOVUS.

Nõlvaku Lasteaias tegeletakse väärtusarendusega igapäevaselt, mille väljundiks on ühissündmused, õppekäigud, õppe- ja kasvatustegevused ning suhtlus erinevate lasteaiaga seotud osapoolte vahel.

Lasteaia põhiväärtused on kirja pandud õppekavas, milleks on:

TERVIS - Pöörame laste ja töötajate seas tähelepanu nii vaimse, füüsilise kui ka sotsiaalse tervise hoidmisele ning edendamisele. Aitame kaasa eakohaste tervisehoiakute kujunemisele lasteaias ja kodus. Lasteaias käivad terved lapsed, et kasutada maksimaalselt ära siin pakutavaid võimalusi. Tervis = värske õhk, täisväärtuslik toit, tasakaalustatud päevakava.
 

SÕBRALIK KOOSTÖÖ – Lasteaed  teeb perega koostööd  lapse arengu toetamisel. Ühise eesmärgi saavutamiseks kaasame erinevad huvigrupid (lapsed, lapsevanemad, töötajad, hoolekogu, teised lasteaiad, kohalik omavalitsus jm) planeerimisprotsessi, ühistesse tegevustesse, otsuste langetamisse ja lasteaia arendamisse. Kaasame pere lasteaia igapäevastesse tegevustesse väärtustades nii lasteaia kui ka pere traditsioone ning kultuurilist eripära. Arvestame osapoolte soovide ja vajadustega ning säilitame avatud, sõbraliku ja viisaka suhtlusstiili nii majasiseselt kui -väliselt.

LOOVUS – Loome toetava keskkonna lapse uudishimu ja huvi hoidmiseks avastamise ja rõõmu kaudu.

KESKKONNAHOID - Õuesõppe rakendamine lõimituna igapäevase õppe- ja kasvatustegevusega. Jääkmaterjalide taaskasutamine, prügi sorteerimine, automatiseeritud ja kaasaegne valgustussüsteem- elektrienergia kokkuhoid (lamp ei põle selles ruumis, kus keegi ei viibi), vee säästlikuks majandamiseks on kõigis rühmades nõudepesumasinad.