Lasteaia 2019/20 õppeaasta põhiväärtuseks on TERVIS.

Nõlvaku Lasteaias tegeletakse väärtusarendusega igapäevaselt, mille väljundiks on ühissündmused, õppekäigud, õppe- ja kasvatustegevused ning suhtlus erinevate lasteaiaga seotud osapoolte vahel.

Lasteaia põhiväärtused on kirja pandud õppekavas, milleks on:

TERVIS– loome hooliva ja tasakaalustatud õpi- ja kasvukeskkonna, mis soodustab aktiivset liikumist õues, toetab laste füüsilist ja vaimset  heaolu, sotsiaalsete kompetentside arengut, emotsionaalset vastupidavust ning aitab eakohaselt kujundada väärtuslikke toitumis- ja tervisehoiakuid.

SÕBRALIK KOOSTÖÖ– kaasame lapsed ja nende pered ning erinevad huvigrupid sh. töötajad, hoolekogu, teised lasteaiad, KOV jt. avatud ja sõbraliku õhustikuga õpi- ja kasvukeskkonna loomisesse. Seeläbi toetame laste kasvamist õnnelikeks, empaatilisteks, viisakateks, enda ja teistega arvestavateks, julgeteks ja hoolivateks täiskasvanuteks. 

LOOVUS– kaasame lapsed tegevuste planeerimisse, tekitame ja hoiame lapses huvi olla tegevuste protsessis osaline ja anname lastele aega iseseisvaks valiku-, mängu- ja tegutsemisvabaduseks. Nii loome avatud õpi- ja kasvukeskkonna, mis toetab laste omapärast ja fantaasiaküllast eneseväljendust ning eriliste annete ja oskuste avaldumist.

KESKKONNAHOID– uurides koos lastega meid ümbritsevat looduskeskkonda, väärtustades õuesõpet ja jälgides säästva tarbimise tavasid, loome üheskoos õpi- ja kasvukeskkonna, mis toetab loodust hindavate,  elusloodusega empatiseerivate ja looduskaitset väärtustavate maailmakodanike kasvamist.