Lasteaia tasud on:


1) Saue vallavolikogu määrusega kehtestatud lapsevanema osalustasu
2) lasteaia hoolekogu poolt kehtestatud lapse toidupäeva maksumus

 

OSALUSTASU

Saue Vallavolikogu määruses Saue valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord on kinnitatud vanema osalustasu määr:

Osalustasu soodustused Saue valla munitsipaallasteasutustes

Saue valla munitsipaallasteaias on kehtestatud vanematele osalustasu 20% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast. Töötasu alammäär on 2019. a 540 eurot.

Juhul, kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on osalustasu maksmise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vald, laienevad lapsele järgmised soodustused:

 1) 50% lapsevanema poolt tasutavast osalustasust kuus ehk 2019. a maksab vanem 54 eurot kuus osalustasu;

 2) kui perekonnas on kaks alaealist last, kes käivad üheaegselt lasteasutuses, siis teise lapse eest on soodustus 75% osalustasust kuus ehk 2019. a maksab vanem teise lapse eest 27 eurot kuus;

3) kui perekonnas on kolm või enam alaealist last, kellel on ühised mõlemad vanemad või kes kõik on Eesti rahvastikuregistris registreeritud samal aadressil Saue valla elanikena, on soodustuse suurus kõigi lasteasutuses käivate laste eest 100% osalustasust kuus ehk vanem on kohatasust vabastatud.

Punktides 1. ja 2. nimetatud soodustused laienevad automaatselt juhul, kui laps ja mõlemad vanemad või üksikvanem on kohatasu maksmise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmetel Saue valla elanikud.

Soodustuse saamiseks on vaja esitada vallavalitsusele eraldi avaldus järgmistel juhtudel:

1)      kolme või enama alaealise lapsega pere puhul. Ka siis, kui kolme või enama lapselisest perest läheb lasteaeda järgmine laps;

2)      kärgpere puhul, kus kasvab kolm või enam alaealist last;

3)      50% ja 75% suuruse soodustuse saamiseks juhul, kui rahvastikuregister ei kajasta perekonna tegelikku koosseisu – tegemist on tegelikult üksikvanema või kärgpere kahe lapsega, kes üheaegselt valla lasteaias käivad.

Soodustuse saamiseks esitatav avaldus kehtib tähtajatult. Andmeid kontrollitakse vallavalitsuse poolt 1 kord aastas 31. detsembri seisuga ja kui perekond ei vasta enam toetuse saajatele esitatavatele tingimustele, siis järgmisest kalendriaastast toetust enam ei võimaldata.

 

Täiendavat infot saab haridusspetsialist Lily Roobilt, tel 5302 1854, e-post: lily.roop@sauevald.ee

Lapsevanema osalustasu arve väljastab Saue valla raamatupidaja lapsevanemale e-posti aadressile elektrooniliselt. Osalustasu panka maksmise tähtaeg on arvel märgitud kuupäev.
Arve lapsevanema osalustasu eest koostatakse jooksva kuu kohta. Osalustasu on fikseeritud summa, mis ei sõltu lapse kohalkäimise aktiivsusest.
Osalustasu võlgnevuse korral üle kahe kuu kaotab laps õiguse lasteaiakohale ning tema asemele võetakse järjekorra alusel uus laps.

 

Alates 01.03.2018 on Saue Vallavalitsuse arveldusarved:

Swedbank          EE532200001120155821

Danskebank      EE393300332810520008

Luminor               EE021700017001821116      

LHV Pank            EE097700771000592478      

SEB pank             EE781010220028782015      

 


Osalustasu arvestaja – raamatupidaja Saue Vallavalitsuses on
Elena Epner

elena.epner@sauevald.ee
telefon: 6510 210

 

TOIDUPÄEVA MAKSUMUS

 

Nõlvaku Lasteaeda toitlustab Baltic Restaurants Estonia As. Nende pakutava teenusega saate tutvuda SIIN!
Alates 1.Septembrist 2018.a on lasteaia toidupäeva maksumus 2.15 EUR. Nõlvaku Lasteaia hoolekogu on kinnitanud lapsevanema poolt kaetavaks toidupäeva maksumuseks 1,50. Hoolekogu koosoleku otsus nr 2, 25.09.2018 (Koolieelsete lasteasutuste seadus § 24, lg 3 p 5. )

Saue Vallavolikogu poolt 21.12.2017 on sätestatud määruse järgi Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord ning päevamaksumuse kompenseerimise kord, kellele toidukulu päevamaksumus kompenseeritakse: 

 

Toidupäeva maksumuse arve esitatakse toitlustaja poolt iga kuu 3-ks kuupäevaks lapsevanema e-posti aadresiile. Arve tasumise tähtaeg on 7 päeva, st arve peab olema tasutud sama kuu 10-ks kuupäevaks.
Arve väljastatakse toitlustamisele järgneval kuul eelmisel kuul lasteaias kohaloldud päevade arvu eest.
Söögiraha võlgnevuse korral üle ühe kuu lõpetatakse lapse toitlustamine kuni võlgnevuse likvideerimiseni.
Toiduraha tasumine toimub arveldusarvele nr 10220208411229 SEB Pangas. Toiduraha maksekorraldusele märkida: Saaja: Baltic Restaurants Estonia AS. Selgitusse: lapse nimi ja rühm

Lapsevanem teavitab e- posti aadressil nolvaku@dailyspecial.ee toitlustajat lapse allergiast ja muudest ettekirjutistest toidu osas.

Lapse puuduma jäämisest ja lasteaeda naasmisest teavitab lapsevanem rühmaõpetajat.